De Commissie Externe Betrekkingen (hierna CEB) der K.S.V. Sanctus Virgilius hecht veel waarde aan de bescherming van ieders persoonsgegevens. Naast dat wij vallen onder het Privacybeleid van de K.S.V. Sanctus Virgilius zelf, heeft de CEB een eigen beleid voor extra gegevens die ook aan ons apart gedeeld worden en niet in eerste instantie al met de K.S.V. Sanctus Virgilius gedeeld waren. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij als CEB omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De CEB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Je erop willen wijzen dat er beeldmateriaal wordt gemaakt wat wij opslaan en gebruiken voor toekomstige promotie van onze evenementen. Indien je hier bezwaar tegen hebt, zal het beeldmateriaal waarin je voor komt verwijderd worden.

Als CEB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden der K.S.V. Sanctus Virgilius worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Het creëren van een match tussen bedrijven en Virgilianen van HBO of WO niveau, waarbij een match belet wordt op de persoonlijke wensen van bedrijf en student.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding voor een evenement;
 • De inschrijving bij de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling kan de CEB de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Studiegegevens;
 • Werkervaring;
 • Nevenactiviteiten;
 • Internationale ervaring;
 • Curriculum Vitae.

Uw persoonsgegevens worden door de CEB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de activiteit met de CEB en na inactiviteit voor maximaal 5 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het beheer van onze website www.carrierevirgiel.nl ;
 • Het verzorgen van persoonlijke mailing via MailChimp;
 • Het verstrekken van voor- en achternaam en emailadres aan bedrijven waarvoor is ingeschreven;
 • Het verstrekken van cv’s aan bedrijven waarvoor er is ingeschreven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De CEB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de CEB van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Commissie Externe Betrekkingen
K.S.V. Sanctus Virgilius
Oude Delft 57
2611 ED Delft
015-2151655
CEB@virgiel.nl